Direkcija za krivične stvari i pomilovanja (DACG)

Direkcija za propise i krivične stvari

Iako je dugo smatrana direkcijom tužilaštva, Direkcija za krivične stvari i pomilovanja, koja je proslavila dvestogodišnjicu postojanja 2014. godine, danas se smatra direkcijom za propise i krivične stvari Ministarstva pravde, s obzirom da ona sada svojim delovanjem uveliko nadilazi poslove uspostavljanja krivične politike.
Direkcija za krivične stvari i pomilovanja ima 369 zaposlenih, od toga 61 sudiju, i raspoređena je na tri lokacije : u Parizu se nalaze tri sektora za krivične stvari, u Nanteru – u okviru Uprave kriminalističke policije, postoji ogranak kancelarije za međunarodnu saradnju, a u Nantu je sedište nacionalne službe koja vodi nacionalni registar za evidentiranje kaznenih stvari od 1982. godine.

Glavni zadaci DACG

U okviru svojih zadataka izrade, oživljavanja i praćenja krivične politike koju utvrđuje ministar pravde, DACG daje podršku tužilaštvu pružajući mu tehničku analizu, resurse, praktična oruđa i stavljajući mu na raspolaganje sudske baze podataka i sudsku statistiku. DACG je takođe nadležna za ocenjivanje krivične politike i za upravljanje bazama podataka o krivičnim delima.

DACG je nadležna za propise vezane za krivične stvari i razmatra, u saradnji sa odeljenjima nadležnih ministarstava, sve nacrte zakonskih normi koje se tiču krivičnog prava.

DACG pruža stručno mišljenje ministru pravde, sudijama i sudskim službenicima u raznim oblastima kao što su krivični postupak, povreda imovine, krivična dela protiv života i tela, diskriminacija, terorizam, organizovani kriminal, povrede javnog integriteta, zakon o životnoj sredini, zakon o javnom zdravlju, privredni kriminal, izvršenje sankcija ili sudska istraga.

Kako propisi Evropske Unije predstavljaju izvor prava za domaće zakonodavstvo, DACG aktivno pomaže u evropskim i međunarodnim pregovorima u oblastima za koje je nadležna. DACG, kao nadležna za međunarodnu pravnu pomoć, doprinosi stvaranju evropskog sudstva.

Kroz službu koja vodi kaznenu evidenciju i koja je direktno povezana sa DACG, DACG garantuje čuvanje i izdavanje prepisa presuda.

Reorganizacija Direkcije

U avgustu 2015. godine Direkcija je reorganizovana kako bi efikasnije odgovorila na proširenje svojih nadležnosti. Nova organizacija potvrđuje rešenost DACG da pruža stručno mišljenje visokog nivoa, bazirano na iskustvima sudija i stručnog osoblja u svom sastavu (stručni asistenti, službenici raspoređeni po drugim upravama, spoljni saradnici) u skladu sa svojom doslednom i ambicioznom politikom daljeg razvoja. Sa tim ciljem je osnovana i misija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i povrede javnog integriteta.

Robert Želi (Robert Gelli) je Direktor za krivične stvari i pomilovanja ministarstva pravde od 11. septembra 2014. godine.

Najpre zamenik tužioca u Gapu, imenovan zje a prvog zamenika tužioca u Marseju. Namestu zamenika javnog tužioca u Eks en Provansu bio je nadležan za talačku krizu u avionu Erbas A300 koji su oteli naoružani islamistički teroristi 24- 26. decembra 1994. godine.

Od 1997. do 2002. godine radi kao tehnički savetnik za pravna pitanja predsednika Vlade Lionela Žospena, Robert Želi je imenovan na mesto javnog tužioca u Nimu 2002. godine, pa na mesto javnog tužioca u Nanteru 1992. godine.

Imenovan je na mesto Direktora za krivične stvari i pomilovanja i obavlja poslove ministarstva pravde za krivično pravo.

Dobitnik je nacionalnog ordena za zasluge, i nosilac Legije časti, oba u rangu viteza. Bio je predsednik nacionalne konferencije javnih tužilaca od 2011. do 2014. godine, i član Komisije za modernizaciju tužilaštva.

publie le 09/10/2017

hautdepage