Državna uprava i Evropska unija [fr]

Odeljenje za saradnju realizuje aktivnosti u domenu evropskih integracija, reforme javne uprave, razvoja lokalnih zajednica i održivog razvoja, uz promovisanje evropskih kulturnih i društvenih vrednosti, među kojima je i jednakost između žena i muškaraca. Iako Francuska ne spada među najznačajnije bilateralne donatore u Srbiji, njena ekpertiza je prepoznata u oblasti međuministarskog upravljanja javnim politikama u dogovoru između Vlade, lokalnih zajednica i civilnog društva.

Evropske integracije

Saradnja sa Ministarstvom za Evropske integracije koncentrisana je na ekonomski kriterijum pravne tekovine Evropske unije, uz istovremeno praćenje ukupnog procesa evropskih integracija.

Jedan francuski ekspert raspoređen je u okviru ovog ministarstva, i tako se nalazi u centru strukture koja omogućava uvid u napredovanje Srbije u približavanju Evropskoj uniji, što podrazumeva i saradnju sa Ministarstvom finansija i Sekretarijatom za Javne politike. Podrška koju pruža ambasada visoko je ocenjena pored ostalog i zbog učešća u pripremi godišnjeg izveštaja o programu ekonomskih reformi (u skladu sa prilagođenim evropskim kalendarom, koji nastaje kroz koordinisanje politika i budžeta EU sa zemljama kandidatima). Pored toga, naša podrška naročito je usmerena ka vladavini prava i dobroj ekonomskoj upravi, kao stubovima na kojima počiva politika proširenja.

Javna uprava

Saradnja na polju reforme javne uprave pojačana je kroz prisustvo Međunarodne ekspertkinje koja dolazi iz Francuske nacionalne škole za administraciju (ENA), i koja je raspoređena pri srpskom Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj aspekt saradnje podrazumeva tri vida aktivnosti :

  • direktno savetovanje u oblasti reforme ljudskih resursa i obuka ;
  • podrška razvoju partnerstava između srodnih administracija obe zemlje ;
  • koordinacija sa drugim donatorima i akterima uključenim u administrativnu reformu u Srbiji i iznalaženje mogućih izvora sufinansiranja.

Prioritetne tematike na kojima Francuska može da valorizuje svoju ekspertizu su upravljanje državnim službenicima na rukovodećim pozicijama i povećavanje zainteresovanosti za državnu službu.

Životna sredina i civilno društvo

Po pitanju globalnih izazova i saradnje sa civilnim društvom, osnovni pravci akcije ove ambasade su borba protiv klimatskih promena i atmosferskog zagađenja i borba protiv svih oblika diskriminacije, gde je jedna od najvažnijih aktivnosti promovisanje jednakosti između žena i muškaraca. Cilj naših aktivnosti je pronalaženje organizacija civilnog društva koje se bave ovom tematikom na nivou čitave Srbije : odeljenje za saradnju svake godine objavljuje poziv za projekte namenjene organizacijama civilnog društva i mikroprojektima na lokalnom nivou kojima se promoviše jednakost između žena i muškaraca i sprovodi borba protiv diskriminacije.

Najnovije vesti na temu državne uprave i Evropske unije možete videti ovde.

publie le 05/06/2020

hautdepage