Raditi u Francuskoj

Sa izuzetkom državljana onih zemalja koji ne podležu radnim dozvolama (zemlje EU, CEU) ili za delatnosti za koje nisu potrebna radna dozvola, svi stranci koji želi da rade u Francuskoj moraju da imaju ugovor o radu i radnu dozvolu ili dozvolu za stažiranje ili dozvolu za rad za radnike koju su na privremenom radu u Francuskoj, overenu od strane teritorijalne Direkcije za rad i zapošljavanje Francuske (DIRECCTE=Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Poslodavac u Francuskoj podnosi zahtev navedenoj direkciji DIRECCTE: http//www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques, 89/adresses-utiles, 167/directe-et-unîtes-territoriales,171

1. Za ugovore o radu do 3 meseca, poslodavac u Francuskoj šalje direktno radniku ili sezoncu radnu dozvolu koja je overena u direkciji DIRECCTE. Radnici i sezonci koji imaju srpski ili crnogorski biometrijski pasoš ne podnose zahtev za vizu za kratak boravak do 90 dana, ali moraju da imaju ugovor o radu prilikom ulaska u Francusku.

2. Za ugovor o radu koji traju više od 3 meseca, posreduje Kancelarija za Imigracije i Integracije u Francuskoj koja po okončanju procedure između poslodavca i Direkcije za rad (OFII=Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) šalje odobrenu radnu dozvolu u Francusku ambasadu. Ambasada, odmah po prijemu dozvole za rad, poziva navedenog radnika na kojeg se radna dozvola odnosi pismenim putem kako bi on podneo zahtev za radnu vizu. Za to su mu potrebna sledeća dokumenta:

- 2 obrasca za vizu za dugi boravak
- jedna kopija celog pasoša
- 2 fotografije novijeg datuma
- opširan Curriculum Vitae i dokumenta vezana za kvalifikaciju i radno iskustvo radnika
- kopija ugovora o radu koji treba da bude u skladu sa zakonom ili kolektivnim ugovorom i koji je potpisan od strane poslodavca i zaposlenog
- originali diploma i njihov prevod na francuski jezik, overen kod sudskog tumača.

Više informacija možete pronaći na sajtu Ureda za Imigracije i Integracije : www.ofii.fr /venir en France/venir en France/ recruter un travailleur étranger

Radnici čiji se ugovori ne overavaju u direkciji DIRECCTE
-  oni koji obavljaju komercijalne, industrijske i zanatske delatnosti (npr, za upravu filijale ili predstavništvo strane firme u Francuskoj)
-  oni koji obavljaju profesionalne delatnosti koja ne zahtevaju autorizaciju za rad.

Spisak dokumenata koji se traže za radnike koji ne idu preko direkcije DIRECCTE i uslove koji za njih važe možete dobiti ako se obratite mejlom na adresu : visas.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Objavljeno 19/10/2015

gore