Sudija za vezu [fr]

Misije sudije za vezu

Sudija za vezu sa sedištem u Beogradu ima regionalnu nadležnost i pokriva Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Republiku Kipar, Kosovo, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

Glavna funkcija sudije za vezu jeste olakšavanje bilateralne krivične i građanske pravosudne saradnje između Francuske i zemalja iz svoje zone nadležnosti.

Nije praksa da prima direktne upite pojedinaca ili pravnih lica, već jedino nadležnih organa, i nema sudsku funkciju.

Ujedno doprinosi razmeni informacija o francuskom pravosudnom sistemu i sistemu zemalja iz zone nadležnosti, kroz organizaciju, animaciju, ili podršku za održavanje obuka i seminara, učešćem u razmenama i susretima na temu pravosuđa, i pisanjem radova iz oblasti uporednog prava.

Takođe je član, u svojstvu sudije za vezu, Francuske ekspertske kancelarije za bezbednost u Jugoističnoj Evropi.

Glavni važeži zakonski okviri

U oblasti krivičnih istraga, ukoliko se radi o državama članicama Evropske unije, većina zahteva, koje pravosudni organ šalje direktno pravosudnom organu, je regulisano Direktivom 2014/41/UE Evropskog parlamenta i saveta od 03. aprila 2014. godine, u vezi sa evropskim nalogom za istragu u krivičnim stvarima.

Za države koje nisu članice Evropske unije, bilateralni odnosi sa Francuskom su uređeni prevashodno Evropskom konvencijom o međusobnom pružanju pravne pomoći od 20. aprila 1959. godine i, u zavisnosti od zemlje, sa dva Dodatna protokola iz 1978. i 2001. godine.

U oblasti izručenja lica, glavni instrument koji se primenjuje u Evropskoj uniji je Okvirna odluka Saveta br. 2002/584/JAI od 13. juna 2002. godine u vezi sa evropskim nalogom za hapšenje, i procedurama izručenja između država članica, koja je izmenjena Okvirnom odlukom Saveta br. 2009/299 od 26. februara 2009. godine.

Za države koje nisu članice Evropske unije, odnosi sa Francuskom su regulisani prvenstveno Evropskom konvencijom o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, a za Kosovo Konvencijom o ekstradiciji između Francuske i Jugoslavije potpisane 23. septembra 1970. godine, u skladu sa dekretom od 24. aprila 2013. godine.

U oblasti uzajamne pravne pomoći u građanskim i komercijalnim pitanjima, više informacija je dostupno na na sajtu francuskog Ministarstva pravde.

Za sve informacije u vezi sa francuskim pravosuđem, možete konsultovati sajt Ministarstva pravde.

Kontakt podaci sudije za vezu za Jugoistočnu Evropu :

Sudija za vezu za Jugoistočnu Evropu

Ambasada Francuske u Beogradu
Pariska 11
11000 Beograd
Srbija

publie le 04/06/2020

hautdepage