Viza za dugi boravak koja važi kao dozvola za boravak

Lice koje poseduje vizu za dugi boravak koja važi kao dozvola boravka ne podnosi zahtev za dobijanje boravišne karte (carte de séjour) u policijskoj upravi u Francuskoj, i to se odnosi na čitav period trajanja vize.

Prilikom predaje zahteva za vizu za dugi boravak, lice prilaže uz svoj dosije i popunjen formular OFII-a Kancelarije za Imigraciju i Integraciju (OFII: Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). Nakon odobrenja vize i odmah nakon dolaska u Francusku (a najkasnije u roku od tri meseca po dolasku), poslati formular OFII, prethodno overen od strane konzulata preporučeno sa povratnicom o prijemu, nadležnoj Teritorijalnoj Direkciji Francuske Kancelarije za Imigraciju i Integraciju u kojoj čete boraviti. Adrese Teritorijalnih Direkcija se nalaze na samoj poleđini formulara ili na sajtu OFII-a: www.ofii.fr

Nakon toga OFII poziva zainteresovano lice kako bi registrovalo boravak. Takva procedura je obavezna i ukoliko ne izvršite prijavu u roku od tri meseca po dolasku u Francusku, smatra će se da boravite ilegalno na teritoriji Francuske.

Ne ispunjavanje ove procedure u roku od tri meseca bi Vas dovelo do neokončane registracije boravka kao i do naplate kaznene takse u skladu sa zakonom o boravku.

Nedavno je dopunjen spisak novih vrsta viza ; procedure za predaju (vrši se zakazivanjem prema vrsti vize), obrazac za vizu za dugi boravak kao i dokazi koji se predaju ostaju isti.

Za više informacija o vizama pogledajte sledeće sajtove:
Francuska Kancelarija za Imigraciju i Integraciju (OFII=Office français de l’Immigration et de l’Intégration): www.ofii.fr/ ili : www.immigration...
www.immigration-professionnelles.gouv.fr
Francusko Ministarstvo Inostranih Poslova:www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-...

Objavljeno 11/05/2017

gore