Viza za studenta stažistu (staž u okviru studiranja)

Viza se odnosi na stranog državljanina koji je potpisao ugovor o stažiranju (convention de stage) sa firmom u Francuskoj u kome je precizirano da lice ima status studenta u zemlji u kojoj boravi. Ugovor mora da bude overen od strane Francuske policijske uprave (videti model ugovora o stažiranju na našem sajtu).

publie le 12/05/2017

hautdepage