Viza za zaposlenog stažistu

Viza se odnosi na stranog državljanina koga šalje firma u kojoj je zaposlen na usavršavanje u Francusku, a koji ima ugovor o stažiranju “convention de stage“ overen od strane nadležne policijske uprave u Francuskoj. U ugovoru mora biti precizirano da je stažista zaposlen u firmi u inostranstvu.

Word - 84 ko
(Word - 84 ko)

publie le 03/07/2018

hautdepage