« Za feminističku diplomatiju » [fr]

Državna sekretarka zadužena za ravnopravnost između žena i muškaraca i borbu protiv diskriminacija objavila je autorski tekst pozivajući na « feminističku diplomatiju » :

Pre godinu dana, Francuska je pokrenula inicijativu nove dinamike : pravu feminističku diplomatiju. Feminističku diplomatiju koja ne zaboravlja nijednu temu. Diplomatiju za borbu protiv seksualnog i seksističkog nasilja. Diplomatiju za obrazovanje devojaka i žena, dečaka i muškaraca, svuda u svetu. Diplomatiju za ekonomsku emancipaciju žena u čitavom svetu, posebno u Africi. Konkretnu diplomatiju koja se ne zadovoljava govorima, ona dela i daje rezultate kako bi podržala žene, sve žene.

PNG

Kako Francuska dela da bi ova feministička diplomatija zaživela ? Tako što za to opredeljuje sredstva. Predsednik Republike je kreirao fond za finansiranje putem donacija, kako bi preneo na međunarodni nivo veliki cilj petogodišnjeg predsedničkog mandata, a to je jednakost između žena i muškaraca. Francuska Agencija za razvoj (AFD) će od 2019. biti zadužena za taj fond od 120 miliona evra sa ciljem da se pomognu feministički pokreti i nevladine organizacije, posebno na Jugu, da svuda vode borbu za jednakost, prava i dostojanstvo devojčica i žena.

2018. godine, više od polovine projekata koje je u svetu finansirala francuska Agencija za razvoj su u sebi sadržali komponentu koja je imala za cilj ravnopravnost između žena i muškaraca, pokazujući time snažno zalaganje Francuske na tom polju. Sada treba učiniti još više, u saglasju sa Agendom Ujedinjenih nacija za 2030. Stoga je Vlada Francuske postavila cilj Agenciji za razvoj da dostigne godišnje 700 miliona evra do 2022. koji će biti namenjeni finansiranju projekata čiji je glavni cilj smanjenje rodne nejednakosti. Francuska je 2018. bila proglašena šampionkom inicijative «She Decides» (Ona Odlučuje) – inicijative za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje devojčica i žena.

Mi se borimo protiv seksističkog i seksualnog nasilja. Zbog toga je predsednik Republike Francuske predložio da se Istambulska konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja učini univerzalno važećom. Ova konvencija Saveta Evrope je od suštinskog značaja. Pa ipak, neizbežno je konstatovati, mnogo zemalja nije ratifikovalo ovu konvenciju, uključujući i neke evropske partnere. To mora da se promeni. Francuska vodi aktivnu kampanju u tom smislu.

Učiniti da ta feministička diplomatija konkretno zaživi znači raditi na boljem pristupu obrazovanju svuda u svetu, za devojčice kao i za dečake. U tom cilju a na inicijativu Francuske, 5. jula u Parizu održaće se konferencija o obrazovanju devojaka u Africi, u saradnji sa Alijansom za Sahel. To takođe znači rad na ekonomskoj emancipaciji žena, posebno u Africi. Da bi se to postiglo, predsednik Republike je najavio uspostavljanje jednog finansijskog instrumenta za žensko preduzetništvo, favorizujući profesionalnu jednakost i jednakost u platama između žena i muškaraca.

U narednim nedeljama, Francuska će, u okviru svog predsedavanja G7 u 2019, pokrenuti inicijativu o jedinstvenom partnerstvu : partnerstvu iz Bijarica za jednakost između žena i muškaraca. Ekspertkinje Konsultativnog saveta za jednakost između žena i muškaraca G7 trenutno rade na pravljenju jednog zbornika zakona sačinjenog od « najpovoljnijih zakona » za žene u svetu.

U maju će se u Parizu održati sastanak ministara G7 za jednakost između žena i muškaraca .Tom prilikom, ministri će predstaviti i podržati zbornik zakona. Ministri će usvojiti prvu deklaraciju kojom se preuzima obaveza da u narednim godinama bude usvojen najmanje jedan od zakona predstavljenih u tom zborniku .

Zalaganje da se donesu zakoni je neophodno ali samo nije dovoljno. Zakoni postoje da bi proizveli efekte. Zbog toga je predsednik Republike Francuske najavio uspostavljanje mehanizma praćenja realizacije preuzetih obaveza iz Partnerstva u saradnji sa nadležnim međunarodnim organizacijama. Izdata je naredba : « Akcija !»

Ovo delovanje još bolje ćemo moći da iznesemo oslanjajući se na stvarni paritet na rukovodećim mestima u francuskoj diplomatiji. U poslednjih pet godina, broj žena ambasadorki je udvostručen : Francusku danas u svetu predstavljaju 52 ambasadorke. Aktivnosti Ministarstva za Evropu i spoljne poslove u korist profesionalne jednakosti su obeležene od 2017. godine oznakom Afnor koja se odnosi na profesionalnu jednakost između žena i muškaraca. Osim toga, osnovana je kancelarija za žrtve seksualnog uznemiravanja u okviru Ministarstva i to je omogućilo da žrtve mogu da progovore kao i da budu zbrinute .

Postojanje ove feminističke diplomatije u celom svetu, to znači boriti se svuda i stalno za jednakost žena i muškaraca. To je cilj predsednika Republike. To je cilj Francuske. Inače, ovog petka, predsednik uručuje nagradu Republike Francuske - Simon Vej, za zasluge u korist prava žena u svetu.

U svim multilateralnim instancama, Francuska je nosilac diplomatije usmerene na prava žena i ljudska prava. Predsednik Republike je u Ujedinjenim nacijama po prvi put osudio femicid koristeći taj termin.

Francuska se vratila na scenu. Francuska se vratila na scenu zbog sebe : jednakost između žena i muškaraca je veliki cilj petogodišnjeg predsedničkog mandata. Ali Francuska se vratila na scenu i zbog sveta : jednakost između žena i muškaraca treba da postane veliki svetski cilj. Francuska se vratila a sa njom i feminizam. Budimo na visini zalaganja predsednika Republike za sve devojčice i za sve žene, svuda u svetu. Zajedno.

publie le 08/03/2019

hautdepage